Kategori

BURIMET DHE MATERIALET PËRKATËSE

Оваа секција нуди изворни материјали кои се однесуваат на дезинформациите и наративите кои се обработуваат како и автентични преводи на материјали кои неможат да се најдат на интернет. Целта на оваа секција е на читателите да им се понудат што поголем број на информации односно дел од оние документи кои се користени при истражувањата што ги спроведува FN и кои што се употребени како рефернци.
*Оваа секција содржи само дел од материјалите и документите кои се резултат на истражувањата на FN.